راهنمای تاریخ تولید باتری خودروها

محاسبه تاریخ تولید باطری خودرو:

راهنمای تاریخ تولید باتری خودروها

راهنمای تاریخ تولید باتری خودروها

۱_کمپانی دلکور:تاریخ برروی محصولات کمپانی دلکور به صورت اختصاری حک شده است.به عنوان مثال ۶AG15

۶: سال تولید ۲۰۱۶٫

A:ماه تولید ماه اول سال میلادی.اگر Bبود ماه دوم محاسبه می شد و به همان ترتیب.

G:سریال خط تولید را نشان میدهد.

۱۵:روز ماه را نشان میدهد.

پس در نتیجه این باتری تولید پانزدهم ،ماه یک ،سال دوهزاروشانزده میباشد.

************************************************************************************************************

 

۲:کمپانی اطلس بی ایکس:تاریخ برروی باطری و یا زیر دسته باتری به صورت اختصاری حک شده است.به عنوان مثال۶CKG05

۶:سال تولید ۲۰۱۶٫

C:ماه تولید براساس حروف الفبای انگلیسی محاسبه میشود ماه ۳میلادین

kG:سریال خط تولید باتری.

۰۵:روز از ماه محاسبه میشود.روز پنجم ماه.

پس در نتیجه روز پنجم،ماه سه،سال دوهزار و شانزده.

**************************************************************************************************************

۳:کمپانی سانگووهیوندای:

بطور مثال  AW5K6H

حرف اول از چپ:نشان دهنده سریال خط تولید می باشد.

حرف دوم از چپ: نشان دهنده هفته تولید و عدد بعد از آن نشان دهنده روز تولید میباشد.

W: هفته اول            X: هفته دوم               Y: هفته سوم          Z: هفته چهارم

حرف سوم و چهارم از چپ: نشان دهنده ماه تولید باتری می باشد در این مثال حرف K نشانگر ماه ۳ میباشد.

نمادهای ماههای تولید:    I:1  J:2  K:3  L:4  M:5  N:6  O:7  P:8  Q:9  R:10  S:11  T:12

در مثال بالا W5 نشان دهنده روز پنجم از هفته اول ماه است. (مثلا: X3>روز سوم از هفته دوم        روز یکم از هفته چهارم>Z1)

حرف پنجم از چپ: نشان دهنده سال تولید باتری می باشد. که در مثال بالا ۶نشان دهنده سال ۲۰۱۶ می باشد. (مثلا: ۱>2011     ۲>2010)

حروف آخر: اگر آخر شماره سریال باتری حرف H باشد یعنی باتری در شیفت شب ساخته شده است و اگر نباشد در شیفت روز ساخته شده است.

پس در نتیجه روز پنجم از هفته اول،ما سه ،سال دوهزار و شانزده میباشد.

************************************************************************************************************

۴:باطری اف-تیما:

بطور مثال۶C21RA

۶ سال تولید ۲۰۱۶

Cماه تولید ماه۳ میلادی

۲۱روز بیست و یکم از ماه

RAسریال خط تولید

پس در نتیجه بیست و یکم ماه سه سال دوهزار و شانزده می باشد.

قزوین باتری
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸